Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZGKP.ZP.271.5.2016

02.06.2016 | Wyniki postępowań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania: Opracowanie Analizy finansowej i ekonomicznej dla lidera projektu flagowego: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu zgłaszanego w ramach w w I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

Autor: zgkpmuszyna |