Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

 

Aplikacja na smartfony dla trasy AQUAVELO, została przygotowana w ramach realizacji projektu. pn. „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej- etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”.  Pozwala ona  każdemu użytkownikowi trasy rowerowej na pobranie informacji o jej przebiegu, parametrach, odległości do najbliższej miejscowości, obecnie mijanej „atrakcji” wraz z jej opisem, odległości do najbliższej wypożyczalni. Pozwala także zaplanować trasę, poprzez pełną informacje o poszczególnych odcinkach ich długości, stopniu trudności.

Aplikację można pobrać:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.effortix.app370

 

 

Nazwa projektu / Názov projektu: Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu / Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu

Rodzaj projektu / Druh projektu: Flagowy/Vlajkový

Program / Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
Źródło współfinansowania / Spolufinancovanie source: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu / Dátum dohody o financovaní projektu: 15.02.2017 r.

Partner wiodący / Vedúci partner:
Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
tel. +48 18 471 40 09, fax +48 18 477 79 21
www.zgkp.muszyna.pl

Partner 1 / Parnter 1:
Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. +48 18 262 22 03, fax +48 18 262 25 30
www.szczawnica.pl

Partner 2 / Parnter 2
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa (SK)
tel. +421 908 976 552, fax +421 052 428 36 53
www.lrz.sk/o-zdruzeni

Partner 3 / Parnter 3

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
tel. +421 544 720 000, fax +421 544 720 000
www.bardejov.sk

Partner 4 / Parnter 4

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV
Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
tel. +421 054 472 2641, fax +421054 472 2641
www.bardejovske-kupele.sk

Opis projektu/Popis projektu:
Przedmiotem projektu jest połączenie pętlą rowerową (częściowo budowaną, częściowo prowadzoną po istniejących odcinkach mało uczęszczanych dróg) uzdrowiskowych miejscowości pogranicza polsko-słowackiego. To pierwszy etap tworzenia rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe, wielokulturowe dziedzictwo oraz duchowość i tradycje mieszkańców Doliny Popradu. Docelowo działania powinny doprowadzić do wykreowania rozpoznawalnej polsko-słowackiej marki uzdrowisk popradzkich. Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po planowanych do wytyczenia i zbudowania, połączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę-Muszynę-Piwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy-Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiegać będzie przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie i samowypływy wody mineralnej. Pętla w Hniezdne będzie się łączyć z inną pętlą budowaną w ramach projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” znacząco zwiększając oddziaływanie projektu oraz wzmacniając pozytywne efekty związane z rozwijaniem transgranicznego produktu turystycznego.

Całość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposażona w powtarzalne elementy małej architektury. Koncepcja znakowania i opisu trasy jest efektem PL-SK konkursu architektonicznego, który spośród szeregu prac pozwolił wybrać koncepcję, najlepiej oddającą charakter projektu i specyficzne elementy obszaru pogranicza. Uzupełnieniem planowanej pętli będzie szereg działań promocyjnych i informacyjnych, które rozpropagują szlak (mapa, strona internetowa), a także mobilna aplikacja, umożliwiająca planowanie i korzystanie z trasy rowerowej, jak i poznanie atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych w przebiegu szlaku oraz okolicy. Aplikacja będzie zawierała elementy związane z profilaktyką zdrowotną.

Predmetom projektu je prepojenie kúpeľných miest poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklookruhu (čiastočne budovaného, čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy). Je to prvá etapa tvorenia európskeho identifikovateľného priestoru s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu. Účelom aktivít je vytvorenie identifikovateľnej poľsko-slovenskej značky popradských kúpeľných miest. Cyklistický chodník – vedený čiastočne po existujúcich trasách (vrátane EuroVelo), čiastočne po trasách naplánovaných na vytýčenie a výstavbu, spojí kúpeľné miesta pohraničia (Krynicu-Muszynu-Piwnicznu-Szczawnicu-Vyšné Ružbachy-Starú Ľubovňu-Lubovnianske Kúpele-Bardejov-Bardejovské Kúpele). Trasa bude prechádzať cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny (národné parky a rezervácie) a bude zahŕňať významné pamiatky drevenej architektúry, pijárne a pramene minerálnych vôd. Okruh sa v obci Hniezdne spojí s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Hist.-kultúr.-prírod. Trasa okolo Tatier” a významne zvýši dopad projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turist. produktu. Celá trasa bude označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Koncepcia značenia a opisu trasy je efektom PL_SK architektonickej súťaže, ktorá umožnila spomedzi viacerých prác vybrať koncepciu najlepšie zachytávajúcu charakter projektu a špecifické prvky oblasti pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude rad propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať trasu (mapa, internetová stránka), a mobilná aplikácia, ktorá umožní plánovať a využívať cyklotrasu, spoznávať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie na trase a v jej okolí. Aplikácia bude obsahovať aj prvky spojené so zdravotnou profylaxiou.

Wartość całkowita projektu / Celková hodnota: 5 187 225,80
Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky: 5 027 025,80 €
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky: 160 200,00 €
w tym z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja - 4 272 971,89 € (85%)

Udział partnera / Podiel partnera:
Związek Gmin Krynicko - Popradzkich:  2 215 296,68  €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja – 1 855 377,16 € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad - 327 419,52 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz  32 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)

Miasto i Gmina Szczawnica: 530 309,30 €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja – 429 087,90  € (85%)
Wkład własny / Vlastný vklad – 75 721,40 € (15% kosztów kwalifikowalnych) oraz  25 500,00 € (koszty niekwalifikowalne)

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa: 1 694 597,68 €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja – 1 391 448,02 € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 163 699,77 € (10,00%)
Wkład własny / Vlastný vklad – 81 849,89 € (5,00 % oprávnené výdavky) oraz 57 600,00 € (Neoprávnené výdavky)

Mesto Bardejov: 710 722,14 €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja – 580 908,81 € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 68 342,21 € (10,00%)
Wkład własny / Vlastný vklad – 34 171,12 € (5,00 % oprávnené výdavky ) oraz 27 300,00 € (Neoprávnené výdavky)

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV: 19 000,00  €
w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Európsky fond regionálneho rozvoja – 16 150,00 € (85%)
Środki z budżetu państwa  / Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 950,00 € (5,00%)
Wkład własny / Vlastný vklad (Prywatne / Súkromné) – 34 171,12 € (10,00 % oprávnené výdavky) oraz 17 300 € (Neoprávnené výdavky)


Okres realizacji projektu /Obdobie realizácie projektu: 02.2017 r.–12.2018 r.

Cel projektu / Cieľom projektu:
Głównym celem projektu jest ożywienie gospodarki Doliny Popradu poprzez wspólny rozwój miejscowości uzdrowiskowych i odejście od wzajemnego konkurowania na rzecz współpracy obszarowej i budowania silnej pozycji konkurencyjnej Uzdrowisk Popradzkich, w stosunku do obszarów uzdrowiskowych w Europie, w zakresie nowoczesnej oferty leczniczo-rehabilitacyjno-rekreacyjno-turystycznej. Pierwszym elementem, który ma zapoczątkować tworzenie wspólnego obszaru uzdrowiskowego jest budowa transgranicznej pętli rowerowej łączącej uzdrowiska.

Hlavným cieľom projektu je hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Prvým prvkom, ktorý má začať vytvárať spoločnú kúpeľnú oblasť je výstavba cezhraničného cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta.

W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów pogranicza. / Akým sposobom prispeje realizácia projektu k riešeniu identifikovaných problémov pohraničia?

 1. Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych ułatwi przemieszczanie się po obszarze.
 2. Połączenie pętlą rowerową dł. 230,91 km uzdrowiskowych miejscowości pogranicza PL-SK jest początkiem budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o unikatowych zasobach turystycznych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o wartości przyrodniczo-krajobrazowe.
 3. Celem projektu, zgodnie wytycznymi światowymi, jest dążenie do integracji funkcji ekologicznych obszarów chronionych z ich rozwojem społeczno-gospodarczym – rower jako alternatywny środek komunikacji, edukacja ekolog. (oznakowanie, tablice inf.).
 4. Pozytywny wpływ na zwiększenie mobilności pracowników w regionie przygranicznym. Zwiększony napływ turystów przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego.
 5. Sieciowa infrastruktura komunikacyjna zwiększy mobilność turystów, co spowoduje ich bardziej równomierny rozkład i pełniejsze wykorzystanie bazy i oferty po obu stronach granicy.
 6. Wspólna realizacja projektu impulsem do nawiązywania szerszej współpracy i kreowania wspólnego produktu uzdrowisk. Pętla rowerowa uzupełni istniejącą ofertę obszaru, przyciągnie większą liczbę gości, zapewni bezpieczne warunki przemieszczania się, będzie alternatywą spędzania wolnego czasu oraz umożliwi zapoznania się z sąsiednią społecznością.
 7. Zbudowanie projektu (po stronie Słowackiej) w oparciu o stowarzyszenia grupujące mniejsze JST, wspólny system zarządzania i szerokie partnerstwo pozwoli zminimalizować dysproporcje w potencjale pomiędzy polskimi gminami, a słowackimi obcami.
 8. Jednolity system oznakowania turystycznych ułatwi dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, zabytkach, ofercie turystycznej i kulturowej, zdrowym stylu życia.
 9. Oznakowanie całej pętli rowerowej oraz integracja z lokalnymi ścieżkami rowerowymi.
 10. Informacje wizualne na tablicach umieszczonych na całej trasie dotyczącej zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz aplikacja na telefony komórkowe zawierająca m.in. opisy fauny i flory, obszar chronionych, zabytków.
 11. Powstanie system wypożyczalni rowerów.

 

 1. Rozšírená sieť cyklochodníkov zjednoduší premiestňovanie sa po danom území.
 2. Prepojenie kúpeľných miest pomocou cyklotrás v dĺžke 230,91 km v rámci PL-SK pohraničia je začiatkom tvorby v rámci Európy identifikovateľnej oblasti s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými kapacitami vychádzajúcimi z prírodných hodnôt.
 3. Cieľom projektu, v súlade so svetovými smernicami, je snaha o integráciu ekologických funkcií chránených území a ich socio-ekonomického rozvoja – bicykel ako alternatívny dopravný prostriedok, ekologické vzdelávanie (značenie, inf. tabule).
 4. Pozitívny dopad na zvýšenie mobility pracovníkov v prihraničnom regióne. Zvýšený počet turistov napomôže sociálno-ekonomickému rozvoju.
 5. Sieťová dopravná infraštruktúra zvýši mobilitu turistov, dôjde tak k rovnomernému rozloženiu a plnšiemu využitiu základne a ponuky na oboch stranách hranice.
 6. Spoločná realizácia projektu je impulzom pre nadväzovanie širšej spolupráce a tvorbu spoločného kúpeľného produktu. Cyklookruh doplní existujúcu ponuku, pritiahne väčší počet hostí, zaistí bezpečné podmienky prepravy, bude predstavovať alternatívny spôsob trávenia voľného času a umožní zoznámiť sa so susediacou spoločnosťou.
 7. Tvorba projektu (na SK strane) s pomocou združenia zoskupujúceho menšie JÚS, spoločný systém riadenia aširoké partnerstvo umožní minimalizovať disproporcie v potenciáli medzi poľskými gminami a slovenskými obcami.
 8. Komplexný systém turistického značenia zjednoduší prístup k informáciám o turistických atrakciách, pamiatkach, turistickej a kultúrnej ponuke, zdravom životnom štýle.
 9. Značenie celého cyklookruhu a prepojenie s miestnymi cyklochodníkmi.
 10. Vizuálne informácie na tabuliach umiestnených na celej trase o kultúrnom a prírodnom dedičstve a aplikácia pre mobilné telefóny obsahujúca opis fauny a flóry, chránených oblastí a pamiatok.
 11. Vznikne systém požičovne bicyklov.

Status projektu / stav práce: w realizacji / pri vykonávaní

 


REALIZACJA

 

Projekt jest realizowany od początku 2017 a jego planowane ukończenie to  30.06.2020r.

W ramach projektu na ukończeniu jest pętla rowerowa o długości  230,91 km ( w tym 79,88 km. na terenie ZGKP).

Szlak rowerowy – prowadzony w części po istniejących trasach (w tym EuroVelo), w części po  wytyczonych i zbudowanych. Łączy miejscowości uzdrowiskowe pogranicza (Krynicę -Muszynę -Piwniczną -Szczawnicę -Vyzne Ruzbachy- Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele -Bardejov-Bardejovskie Kupele). Trasa przebiega przez najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny (parki narodowe i  krajobrazowe) oraz obejmie cenne zabytki architektury drewnianej, pijalnie, samowypływy wody mineralnej.

 

Część realizowana przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich (ZGKP)

Przebieg trasy PW

Na obszarze gmin będących beneficjentami projektu w ramach Związku Gmin Krynicko-Popradzkich tj. Krynicy-Zdroju, Muszyny, Piwnicznej-Zdroju oraz Rytra  wybudowano, wyremontowano i wytyczono 79,88 km. trasy pętli rowerowej, realizowanej w ramach projektu.

Od granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Muszynka trasa została poprowadzona przez następujące punkty węzłowe:

a) granica państwa – Muszynka – Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku Kryniczanka);

b) Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie

c) dalej po stronie słowackiej zrealizowane przez  Partnera słowackiego Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa zrzeszającego gminy po słowackiej stronie granicy): Legnava – M. Lipník - Sulín - Mníšek nad Popradem);

d) Łomnica – Piwniczna (os. Jarzębaki, os. Zabornia, ul. Śmigowskie, ul. Kościuszki, most Garbaty, Kazimierza Wielkiego, Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły, os. Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza;

e) dodatkowa pętla - odgałęzienie w kierunku Rytra - Sucha Struga, Wzgórze Zamkowe, Obidza;

f) dalej trasa przebiega przez tereny gminy Szczawnica i stroną słowacką do  granica państwa (Čirč/Leluchów) – Muszyna (Zapopradzie).

Na obszarze poszczególnych gmin przebiegają następujące długości odcinków:

Krynica-Zdrój – 18 km;

Muszyna - 17,23 km;

Piwniczna-Zdrój – 26 km;

Rytro - 18,65 km.

 

Realizacja

W ramach części inwestycyjnej powstało 7,52 km nowej trasy o nawierzchni asfaltowej, 1 km w kostce bezfazowej 0,53 km zostało utwardzone z użyciem kruszyw mineralnych, zaś pozostałe 70,83 km zostało wyznaczone znakami poziomymi i pionowymi na istniejących odcinkach dróg lokalnych i pieszo-jezdnych o małym natężeniu ruchu.

Ważnym elementem  na wyznaczonej trasie była budowa trzech kładek w przebiegu krynickiego odcinka trasy. Było to konieczne aby móc prowadzić trasę rowerową w rejonie odseparowanym od ruchu pojazdów mechanicznych i móc włączyć się w jej ślad wyznaczony na granicy Krynicy-Zdroju i Muszyny.

 

Inwestycja budowy i znakowania ścieżek została podzielona na 14 zadań Ostatnie zadanie zostało ukończone 30.04.2019r.

Istotnym zadaniem była budowa elementów małej architektury, jej elementy zostały zaprojektowane  przez Wykonawcę wyłonionego w konkursie architektonicznym.  Na terenie ZGKP zamontowano: 10 tablic pamiątkowych, 28 ławek i  koszy na śmieci, 5 stojaków rowerowych, 80 znaków kierunkowych oraz 3 toalety. Działanie to zostało ukończone. W ramach tego zadania zostało do ukończenia działanie  z zakresu  budowy Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, na terenie ZGKP  powstanie  sześć takich obiektów. Planowane ukończenie MOR-ów to 29.05.2020r.

 

Aplikacja na smartfony została przygotowana przez partnerów słowackich (LRZ). Pozwala ona  każdemu użytkownikowi trasy rowerowej na pobranie informacji o jej przebiegu, parametrach, odległości do najbliższej miejscowości, obecnie mijanej atrakcji turystycznej wraz z jej opisem, odległości do najbliższej wypożyczalni. Pozwala także zaplanować trasę, poprzez pełną informacje o poszczególnych odcinkach ich długości, stopniu trudności.

Aplikację na smartfony można pobrać ze strony dedykowanej trasie AQUAVELO https://www.aquavelo.eu/index.php/pl/.  Będąc na miejscu, można pobrać ją także za pomocą kodu QR z tablic pamiątkowych, ewentualnie z mapy.

Na terenie gmin dystrybuowana jest także mapa z przebiegiem trasy oraz opisem atrakcji turystycznych w jej przebiegu.

Trasa biegnąca przez najciekawsze miejscowości Sądecczyzny i łącząca je przełomami rzek Popradu i Dunajca, a także górskimi odcinkami daje sposobność  rekreacji osobom o różnych możliwościach wysiłkowych i zainteresowaniach. Należy wspomnieć, że cieszy się ona już dużą popularnością i panuje na niej spory ruch,  nie tylko w weekendy, ale także w pozostałe dni tygodnia od godzin porannych do wieczornych.

 

Wszelkie działania inwestycyjne w ramach projektu po stronie słowackiej zostały ukończone w 2019r. Natomiast Partnerzy ze strony polskiej (ZGKP i MiGU Szczawnica) ukończyli zadania we wrześniu 2020r., a całość projektu zakończyła się 30.09.2020r.

FOTORELACJE